X
تبلیغات
شعر

شعر

غزل 8

دلداده را ز تیر ملامت گزند نیست                           دیوانه را طریقهٔ عاقل پسند نیست
 
از درد ما چه فکر وز احوال ما چه باک                       آنرا که دل مقید و پا در کمند نیست

فرهاد را که با دل شیرین تعلقست                         رغبت به نوشدارو و حاجت به قند نیست

هرجا که آتش غم دلدار شعله زد                           جان برفشان به ذوق که جای سپند نیست

بس کن عبید با دل شوریده داوری                          بیچاره را نصیحت ما سودمند نیست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۶ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 7

جفا مکن که جفا رسم دلربائی نیست                    جدا مشو که مرا طاقت جدائی نیست

مدام آتش شوق تو درون منست                          چنانکه یکدم از آن آتشم رهائی نیست

وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن                          طریق یاری و آئین دل ربائی نیست

ز عکس چهرهٔ خود چشم ما منور کن                     که دیده را جز از آن وجه روشنائی نیست

من از تو بوسه تمنی کجا توانم کرد                       چو گرد کوی توام زهرهٔ گدائی نیست

به سعی دولت وصلت نمیشود حاصل                  محققست که دولت به جز عطائی نیست

عبید پیش کسانی که عشق میورزند                   شب وصال کم از روز پادشاهی نیست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۶ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 5

خوشا کسیکه ز عشقش دمی رهائی نیست           غمش ز رندی و میلش به پارسائی نیست

دل رمیدهٔ شوریدگان رسوائی                                   شکسته‌ایست که در بند مومیائی نیست

ز فکر دنیی و عقبی فراغتی دارد                             خداشناس که با خلقش آشنائی نیست

غلام همت درویش قانعم کو را                                 سر بزرگی و سودای پادشاهی نیست

مراد خود مطلب هر زمان ز حضرت حق                      که بر در کرمش حاجت گدائی نیست

به کنج عزلت از آنروی گشته‌ام خرسند                     که دیگرم هوس صحبت ریائی نیست

قلندریست مجرد عبید زاکانی                                   حریف خواجگی و مرد کدخدائی نیست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۵ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 6

لطف تو از حد برون حسن تویی منتهاست                    پیش تو نوش روان درد تو درمان ماست

عشق تو بر تخت دل حاکم کشور گشای                     مهر تو بر ملک جان والی فرمانرواست

پرتو رخسار تو مایهٔ مهر منیر                                       چهرهٔ پرچین تو جادوی معجز نماست

نرگس فتان تو لعبت مردم فریب                                  غمزهٔ غماز تو جادوی معجز نماست

از تو همه سرکشی وز طرف ما هنوز                          روی امل بر زمین دست طمع بر دعاست

گر کشدت ای عبید سر بنه و دم مزن                         عادت خوبان ستم چارهٔ عاشق رضاست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۴ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 4

دارم بتی به چهرهٔ صد ماه و آفتاب                       نازکتر از گل تر و خوشبوتر از گلاب

رعناتر از شمایل نسرین میان باغ                        نازنده‌تر ز سروسهی بر کنار آب

در تاب حیرت از رخ او در چمن سمن                    در خوی خجلت از تب او در قدح شراب

شکلی و صد ملاحت و روئی وصد جمال             چشمی وصد کرشمه و لعلی وصد عتاب

خورشید در نقاب خجالت نهان شود                     از روی جانفزاش اگر بر فتد نقاب

در حلقه‌های زلفش جانهای ما اسیر                   از چشمهای مستش دلهای ما کباب

فریاد از آن دو سنبل مشکین تابدار                      زنهار از آن دو نرگس جادوی نیمخواب

هرگه که زانوئی زند و باده‌ای دهد                      من جان به باد بر دهم آن لحظه چون حباب

روزیکه با منست من آنروز چون عبید                  از عیش بهره‌مندم و از عمر کامیاب          


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۳ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 3

 

دلا با مغان آشنائی طلب                                 ز پیر مغان آشنائی طلب

به کنج قناعت گرت راه نیست                          ز دیوانگان رهنمائی طلب

وگر اوج قدست کند آرزو                                  ز دام طبیعت رهائی طلب

اگر عارفی راه میخانه گیر                                و گر ابلهی پارسائی طلب

دوای دل خسته از درد جوی                            نوای خود از بینوائی طلب

اگر صد رهت بشکند روزگار                             مکن از خسان مومیائی طلب

عبید ار گدائی غنیمت شمار                           وگر پادشاهی گدائی طلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۱ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل 2

کرد فارغ گل رویت ز گلستان ما را                           کفر زلف تو برآورد ز ایمان ما را

تا خیال قد و بالای تو در دل بگذشت                       خاطر آزاد شد از سرو خرامان ما را

ما که در عشق تو آشفته و شوریده شدیم            می‌کند حلقهٔ زلف تو پریشان ما را

تا به دامان وصالت نرسد دست امید                      دست کوته نکند اشگ ز دامان ما را

در ره کعبهٔ وصل تو ز پا ننشینیم                            گرچه در پا شکند خار مغیلان ما را

ای عبید از پی دل چند توان رفت آخر                     کرد سودای تو بس بی سر و سامان ما را
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۴:۰۱ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)

غزل

میزند غمزهٔ مرد افکن او تیر مرا                       دوستان چیست در این واقعه تدبیر مرا

من دیوانه نه آنم که نصیحت شنوم                  پند پیرانه مده گو پدر پیر مرا

منم و نالهٔ شبگیر بدین سان که منم               کی به فریاد رسد نالهٔ شبگیر مرا

صنما عشق تو با جان بدر آید ناچار                  چون فرو رفت غم عشق تو با شیر مرا

گر نه زنجیر سر زلف تو باشد یکدم                  نتوان داشت در این شهر به زنجیر مرا

حلقهٔ زلف تو در خواب نمودند به من                جز پریشانی از آن خواب چه تعبیر مرا
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳/۵/۱۳۸۹ساعت ۱۳:۵۹ توسط بردیا اشکانی دسته : نظر(0)